Etik, hermeneutik och rättvisa: 16 korta föreläsningar

Filosofi, politik och religion: Sex (6) Korta föreläsningar

Ljudfil 1: Vad händer i vår värld, i vår tid idag?

Ljudfil 2: Individualismen. Inom ramen för kollektivism.

Ljudfil 3: Människosyn och verklighetsuppfattning.

Ljudfil 4: Idealism. Filosofer och idealism.

Ljudfil 5: Realism.

Ljudfil 6: Materialism, konstruktivism och expressionism.

Dokumentfi (PDF): Stödmaterial med frågor och bildspelsbilder.

Föreläsningarna tar upp religionsvetenskapliga frågeställningar i olika nationella ochinternationella sammanhang. Framväxten av det mångkulturella samhället belyses mot bakgrunden av modernitetens idéhistoria. Interaktionen mellan individen och samhället i det moderna och det senmoderna samhället utgör ett centralt studieobjekt; etiska frågeställningar på individ-, struktur- och kulturplan bearbetas. Förhållandet mellan religion och politik studeras från ett kultursociologiskt perspektiv där religion och kultur betraktas som integrerade fenomen. Inom momentet får studenten tillägnasig fördjupade kunskaper om olika vetenskapliga metoder lämpade för omvärldsanalys. Momentet innehåller praxisorienterade övningar och exemplifieringar.

<a href="https://hig.box.com/s/nzciv16yoh41wx2cykfhen9pbq4pl4b0">Filosofi, politik och religion: Korta föreläsningar</a>

Filosofi, politik och religion: Sex (6) Korta föreläsningar

Hermeneutik: filosofiska och metodlogiska aspekter: Tre (3) Korta föreläsningar

Ljudfil 1: Introduktion till ämnet.

Ljudfil 2: Tolkningslära och hermeneutik.

Ljudfil 3: Modern hermeneutik.

Dokumentfi (PDF): Stödmaterial med frågor och bildspelsbilder.

Föreläsningarna tar upp ämnet Hermeneutik, tolkingslära, med filosofiska och metodologiska aspekter. Frågor och svar; Korrelationsmetoden. Livsfrågor, existentiella frågor: mål, mening och innehåll. Språk och verklighetsuppfattning. Kritiskt tänkande och olika filosofer och deras inriktning. Modern hermeneutik och filosofer samt existensialism. Performativ tolkning - en etisk dimension och ett ansvar.

<a href="https://hig.box.com/s/7i8s8ym0ytg7g98opq54r8ztqmtsotml">Hermeneutik: filosofiska och metodologiska aspekter: Korta föreläsningar</a>

Hermeneutik: filosofiska och metodologiska aspekter: Tre (3) Korta föreläsningar

Rättvisa – offentlighet, kultur och religion. Fyra (4) Korta föreläsningar

Ljudfil 1: Introduktion till ämnet rättvisa.

Ljudfil 2: Rättvisa genom tiderna och idag.

Ljudfil 3: Ledarens roll. Systemet vikigare än människorna?

Ljudfil 4: Kreativt ledarskap. Rättvisans principer.

Dokumentfi (PDF): Stödmaterial med frågor och bildspelsbilder.

Föreläsningarna innehåller kunskap om organisering, medborgarinitiativ, maktförhållanden, globalisering och religionens roll i samhället. Kursen innehåller teorier och modeller för organisation och ledarskap på samhälleligt plan. Den diskuterar ledarskapets betydelse för samhälls- och kulturomdaning.Här introduceras centrala begrepp som organisation, samhällsansvar, medborgarinitiativ och globalisering. Särskild vikt läggs vid ledarskapsstrategier och deras roll i det moderna pluralistiska samhället. Här diskuteras samhällsinstitutionernas relation till globalisering och olika handlingsstrategier i relation till denna. Särskild vikt läggs vid ledarskapsstrategier i samspelet mellan organisation, globalisering och religion.

<a href="https://hig.box.com/s/nocwjw7tz574o8dj0mr0mlklh7doegs2">Rättvisa – offentlighet, kultur och religion: Korta föreläsningar</a>

Rättvisa – offentlighet, kultur och religion. Fyra (4) Korta föreläsningar

Den etiska dimensionen: Fyra (4) Korta föreläsningar

Ljudfil 1: Vilken framtid vill vi ha?

Ljudfil 2: Objektiva villkor. Våra tillkortakommanden.

Ljudfil 3: Den mätbara tiden

Ljudfil 4: Möta hela människan.

Dokumentfi (PDF): Stödmaterial med frågor och bildspelsbilder.

Föreläsningarna behandlar arbetslivsrelaterade etiska dilemman. Dessa diskuteras i ljuset av konstruktiva handlingsstrategier baserade på helhetssyn. Individ-, struktur- och kulturplan utgör centrala inslag i helhetssynen. Både människosyn och verklighetsuppfattningar, särskilt den mångdimensionella människosynen uppmärksammas.

<a href="https://hig.box.com/s/ld7t9p65wr7s1u18eyi04gxn37b76z79">Den etiska dimensionen: Korta föreläsningar</a>

Den etiska dimensionen: Fyra (4) Korta föreläsningar

Etik, hermeneutik och rättvisa: 16 korta föreläsningar