Byggnad: Byggprocessen, Drift och underhåll, Vanliga skador samt brister och Engergi och miljö

Byggnad

Ladda ned wordfilen om (handbok) Byggnad: Byggprocessen, Drift och underhåll, Vanliga skador samt brister och Engergi och miljö: https://hig.box.com/s/elczuflqd2anempldvkg0gxdriz88zfw

Ett bra inomhusklimat skapar förutsättningar för välmående och trivsel som i sig kan bidra till ökad arbetseffektivitet hos byggnadens användare. Byggnader ska därför planeras och uppföras så att ett hälsosamt, tryggt och trivsamt inomhusklimat uppnås. Genomtänkta materialval, ett ändamålsenligt bruk av byggnaden samt bra skötsel och underhåll utgör väsentliga faktorer för inomhusklimatet.

En byggnad är ett komplext system där luftkvaliteten beror på hur ren luften är när den kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är i byggnaden och vilka ämnen som människan direkt eller indirekt tillför inomhusluften. Ett bra inomhusklimat förutsätter rumstemperaturer och ljudförhållanden som är behagliga, det får inte förekomma gaser, partiklar eller mikrober i sådana mängder att de blir hälsofarliga och inte heller obehagliga lukter. Fukthalten får inte konstant vara för hög så att det finns risk för kondens i konstruktion eller i ventilationssystem vilket kan orsaka fuktskador eller tillväxt av mikroorganismer.

Byggprocessen är en komplicerad process med många aktörer inblandade. Trots att vi idag har en lagstiftning som ställer krav på hur hus ska byggas och konstrueras, så har det visat sig att inomhusmiljön ibland blir bristfällig. Vid både ny- och ombyggnationer måste man ta hänsyn till vad byggnaden ska vara ämnad för eftersom olika användningsändamål ställer olika krav på material och ventilation m.m. Fastigheterna ska även skötas om så att människor inte blir sjuka av att vistas där. Det betyder noggrann städning, daglig skötsel och regelbunden service och underhåll.

En dålig inomhusmiljö till följd av problem med inomhusluften kan inte bara leda till hälsoproblem hos arbetstagarna, utan också till sämre produktivitet och ekonomiska förluster. Kostnaderna för dålig inomhusluft beräknas bara i Finland att uppgå t.o.m. till 3 miljarder euro per år. Kvaliteten på den luft som vi andas in är av stor betydelse för vår hälsa och därför är det viktigt att se till att vi lever och verkar i friska hus med frisk luft.

 

Byggnad: Byggprocessen, Drift och underhåll, Vanliga skador samt brister och Engergi och miljö