Hälsa: Hälsoeffekter samt Vem hjälper och utreder

Hälsa

Ladda ned wordfil (handbok) om Hälsa: Hälsoeffekter samt Vem hjälper och utreder: https://hig.box.com/s/for44nrtqy6v5658ki5qtq725eulgmyx

Här finner du information om de hälsoeffekter som kan orsakas av olika innemiljöfaktorer samt får du även hjälp med vem du bör kontakta om du upplever besvär av din inomhusmiljö.

Många känner hälsobesvär

I Sverige rapporterar 1,2 miljoner vuxna människor att de har hälsobesvär som de bedömer beror på inomhusmiljön. Under länken hälsoeffekter kan du läsa om de symtom som orsakas av olika innemiljöfaktorer och symtom som kopplas samman med dålig inomhusmiljö.

Väletablerade samband och ej tydligt klarlagda samband

Många olika faktorer samverkar till om en person reagerar med symtom på grund av dålig inomhusmiljö. Det finns välkända och etablerade samband mellan inomhusmiljö och sjukdom dit hör risken för lungcancer om man bor i hus med förhöjda halter radon och sedan finns andra samband mellan inomhusmiljö och hälsa som är mer komplexa.

Undermålig ventilation, fukt- och mögelskador, dålig städning, emissioner från bygg- och inredningsmaterial och/eller kontorsmaskiner och nymålade ytor, är några av de faktorer som rapporterats ha samband med symtom som människor upplever i vissa innemiljöer. Dessa symtom från ögon, luftvägar och hud samt huvudvärk och trötthet brukar benämnas ”sjuka-hussyndromet” * eller som man väljer att benämna det idag ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. I byggnader där personer upplever sådana symtom är det också vanligt att personer med astma upplever en försämring av sina luftvägssymtom.  * Engelska Sick Buildings Syndrome SBS

Ökning av allergier och överkänslighetssjukdomar

Ökningen av allergier och överkänslighetssjukdomar har delvis satts i samband med brister i inomhusmiljön. Även om data har varit delvis motsägande talar mycket idag för att fukt- och mögelproblem ökar risken för insjuknande i astma bland barn. I Miljöhälsorapporten 2013 påtalas att  fukt och låg luftomsättning i inomhusmiljön kan ge hälsoproblem, främst i luftvägarna och att fuktproblem i bostaden har beräknats kunna knytas till 100-tals fall av astma årligen bland 4-åringar.

Miljöhälsorapport 2009

Rapporten beskriver hur miljöhälsofaktorer, till exempel luftföroreningar, buller och dricksvatten påverkar vår hälsa.

Miljöhälsorapport 2013

Rapporten bygger på enkätsvar om barns exponeringar för miljöfaktorer och vänder sig till politiker och personer som är verksamma inom miljöhälsa och hälsoskydd.