Luftkvalitet: Inomhusluft, Utomhusluft, Ventilation och Materialemission

Luftkvalitet

Ladda hem wordfil (handbok) om Luftkvalitet: Inomhusluft, Utomhusluft, Ventilation och Materialemission: https://hig.box.com/s/vzsb9a7q68fe3cb5kn5jhd2x2srk89s2

I luften inomhus finns normalt tusentals ämnen. De kommer från ytor exempelvis väggar, golv och inredning, från människor som vistas i rummet och deras aktiviteter samt från produkter som de använder. Via ventilationen kommer ämnen in som finns i utomhusluften som avgaser, ozon och kväveoxider.

Ozon reagerar snabbt med andra ämnen i inomhusluften och denna reaktion ger nya föreningar. Från uteluften får vi också in partiklar. Partiklar kan orsaka hälsoeffekter i sig, men svårflyktiga ämnen, som t ex ftalater, kan fastna på partiklarna och de bidrar på så sätt till att människor kan bli exponerade för dessa ämnen. Kemiska reaktioner sker också snabbare på ytor än i gasfas så en hög halt partiklar bidrar till hur snabbt kemiska reaktioner sker i luften. Reaktionshastigheten styrs även av temperatur och luftfuktighet.

Människors upplevelse av luftens kvalitet beror på många faktorer exempelvis luftens innehåll av kemiska och biologiska föroreningar, eventuell lukt eller irritation, temperatur, relativ luftfuktighet  och ventilation. Upplevelsen kan också påverkas av mängden partiklar och damm, luftrörelser och temperatur-gradienter.

En annan viktig faktor som påverkar hur vi upplever luften är tidigare erfarenheter av det vi känner, luktar, och om vi kan identifiera källan och påverka den genom att exempelvis vädra bort den.

Temperatur och luftfuktighet har också visat sig påverka både rapportering av symtom och produktivitet. Vid försök har man sett att människor upplever mer dofter och luften som instängd vid högre temperatur och att de får mer symtom från ögon, näsa och hals samt mer huvudvärk. De presterade också sämre när de skulle skriva text och räkna. Liknande resultat har man fått i studier av personer som arbetar i call-centers och skolbarn. Extremt låg luftfuktighet sänkte också produktiviteten bland kontorsarbetare. Då luftfuktigheten var låg  skrev och räknade de långsammare och gjorde dessutom fler fel. Sval torr luft upplevs som fräschare än när den är varm och fuktig.

Syftet med ventilationen är att transportera bort föroreningar från inomhusluften. Men en god mekanisk ventilation förutsätter att ventilationssystemet underhålls. I studien av de som arbetade i call-centret som nämns ovan jämförde man även effekten av nya och gamla filter. Med ett gammalt luftfilter i ventilationssystemet tog samtalen 9 % längre tid än med nya filter.