Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs

<a href="https://pingpong.hj.se/public/courseId/15462/lang-sv/publicPage.do">Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs</a>

Vetenskaplig metod på nätet - Högskolan i Jönköping.

Vetenskaplig metod på nätet - grundkurs i forskningsmetoder

Ett stort antal lärare och forskare från Hälsohögskolan, Tekniska högskolan, Högskolan för lärande och kommunikation samt Internationella handelshögskolan har bidragit inom sina respektive expertområden.

Kursen är uppdelad i flera moduler och tanken är att du ska kunna ta del av det som är aktuellt för dig i t ex din kurs eller i ditt uppsatsarbete. Innehållet är indelat i moduler och avsnitt enligt följande:

 

 

Modul 1 - Vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk orientering

Modul 2 - Informationssökning

Modul 3 - Att skriva vetenskapliga rapporter

Modul 4 - Forskningsprocessen

Modul 5 - Forskningsmetoder och tekniker för datainsamling. Denna modul är indelad i flera avsnitt. Efter en inledande introduktion presenteras vanliga forskningsmetoder som Survey, Experiment, Aktionsforskning och interaktiv metod. Därefter introduceras några vanligt förekommande tekniker för datainsamling som Intervju, Enkät, Observation, Mätning och Litteraturgenomgång/Review.

Modul 6 - Metoder för dataanalys I denna del ingår flera delar: Beskrivande statistik, Grunder i hypotesprövande statistik, Kvantitativ innehållsanalys och Kvalitativ textanalys.