Vetenskap och religion: 12 korta föreläsningar

<a href="https://hig.box.com/s/odx7pwji6vm6ak740xus">Vetenskap och religion: 12 korta föreläsningar</a>

Ljudfiler för uppspelning eller ladda hem (play/download).

Vetenskap och religion: Tolv korta föreläsningar

Tolv korta föresläsningar (Ljudfiler/Podcast) om vetenskap och religion, både ur historiskt perspektiv, kulturvetenskapliga aspekter och i nutidsbelysning. Inspelning, våren 2013. 

Jari Ristiniemi är Universitetslektor i Religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Har skrivit flera artiklar och böcker kring både etik i ledarskap och social etik.

Ljudfil 1 (4:26 min): Välkomna: Religion - Vetenskap, etik och värdefrågor. Om hur vetenskap och värderingar hänger ihop. Vad man avser med vetenskap - två klassiska positioner är vetenskap och värderingar, vetenskap och moral, fakta eller värderingar. Numera pratar man om sociala konstruktioner inte om de klassiska motsättningarna. Vetenskaparen måste därmed vara medveten om sina värderingar, sin etik för att studera sitt studieobjekt. Viktigt med etiska kriterier vid forskning.

Ljudfil 2 (4:35 min): Etik inom forskningen och vems etik? Hur mycket påverkar den personliga ideologin, politiska eller religion vårt ställningstagande och förhållningssätt vid etiska nämnder? Kan man vara värdeneutral. Etikspecialister finns - deras perspektiv.

Ljudfil 3 (9:27 min): Skapelseberättelsen och Big Bang. Vad är sant i skolan? Undervisning i skolan skall se på vetenskaplig grund. Klassisk naturvetenskaplig grund för sina uppfattningar och personlig tro. Integrerad syn på kunskap där både tro och vetenskap förenas - olika typer av sanningar, olika typer av sanningsbegrepp. Existensiella frågor och vetenskapens svar. Sökande inom reglion och prövande inom vetenskapen. Förhållningssätten kring tro och vetenskap i skolan. Upplysningstidens påverkan, vad är rationellt även inom religionen.

Ljudfil 4 (5:45 min): Fråga: Kan man se biblen som en bok med historier? Vad menar vi med historier. Fiktiva berättelser och andra texter, flera texter i bakgrunden med förlorande källor. Synoptiska evangelierna - med poesi och lovprisningar medmera. Texter med olika egenart. Historisk forskning - upphov och bakgrund till att texterna finns. Filosofisk och teologisk nivå - våra historiska fakta är fiktiva berättelser om vårt förflutna. Historia som sann vetenskap. Historisk sanning som fragmentarisk.

Ljudfil 5 (2:48 min): Sanning eller relativism. Den stora frågan idag. Finns det en sanning eller är allting relativt? Historia handlar om historier som är trovärdiga. Religiösa fundamentalisters inställning att sanning kan uttryckas i ord - bokstavligen.

Ljudfil 6 (11:28 min): Vad är vetenskap? Och vad är religion? Föreställningar och struktureringar. Hur man kan se på förhållandet dem emellan. Modeller är bakomliggande - t ex värdekartan, ord och påståenden. Från Antiken till nutid med moderniteten, en strukturerad världsbild via vetenskapen. Den mångdimensionella världsbilden - den digitala världen och konsten. Världsreligionerna och antikens världsbild. Antikens vetande - om olika kunskapsbegrepp. Teoribegreppet tas upp nu och då. Antikens religion - mångfald rådde.

Ljudfil 7 (8:09 min): Biblisk religion. Gud som allsmäktig först i tidens ände. Bibeln som kulturella självtolkningar. Inte historiska fakta. Folkets berättelser om sig själva. Det utvalda folket. Religiös erfarenhet central - uttryckes genom myter, mytologier och metaforer. Olika tidsbegrepp, kronos och kairos - mätbar och meningsfull tid. Historisk fakta eller läsa som kontext - en fiktiv berättelse. Texten läses som symbolisk.

Ljudfil 8 (7:12 min): Bibeln och vetenskap. Biblen ingen vetenskaplig bok. Det objektiverande  förhållningssättet saknas. Det är inte kausala termer/förhållanden som förklaras i bibeln, som i vetenskap. Man lovprisar i biblen men förklarar inte som i vetenskapen. Bibeln som ett trosdokument, trosuppfattningar. Bibeln som Guds ord. Vetenskapens och religionsens perspektiv kompletterar varandra. Det krävs en integration och dialog mellan dem två.

Ljudfil 9 (9:03 min): Frågor och reflektion. Hur kan du läsa till religionslärare? Spinoza - om religionens centrum och perferi - vi människor sammanblandar det som är primärt och sekundärt i vårt liv. Livet är att tänka och fundera - vad är det viktiga. Terrorister och antivåld - exempel i buddism nu. Hur agerar man som buddist? Diskussion och reflektion samt tankar - från studenter. Vår ordkultur - det formulerade ordet - logocentrism. Det blir ett snävt perspektiv som påverkar oss. Riter och människans kropp syns inte så tydligt här som ett uttryck. Allt är inte objektiva förklaringar - om ord eller förhållningssätt. Att vara sluten eller öppen (rädslan som uttryckes).

Ljudfil 10 (14:37 min):  Modern vetenskap. Började på 1000-talet. Vi namnger saker och ting - nominalismen. Indivisdualismen och autonomt tänkande. Föreställningar om något objektivt. Rationalismen - kunskap genom förnuftet - och Decartes - tänkandet. Ett medvetet tänkade uttryckes i ord - i den morderna kulturen. Dualismen - jaget och världen. Kunskapsbegrepp i det rationella. Deduktiv kunskap. Rationalism och religion. Människan om sin egen britsfällighet. Tro och vetenskap - inre och yttre angelägenheter. Den moderna människan har även nu tronsobjekt (kan variera) - en lära som i religion eller idrotten som mål, mening och innehåll. Empirism och en empirist som Biskop Berkeley - kunskap kommer via våra sinnen och vår kropp. Uppmärksamheten inriktad innåt eller uttåt. Falska föreställningar - viktigt att bli medveten om dessa.

Ljudfil 11 (3:42 min): Engelsk empirism - våra känslor, som vi kan analysera dem.  Vi har våra falska föreställningar och vardagsföreställningar som påverkar oss. Läs gärna om Simone Weil och hennes uppfattningar som filosof. Min kropp är som hela världen - men jag förstår inte den - jag utforskar världen med den. Min kropp är ett med universum. Hon skrev om lidande och sinneserfarenheter - metaperspektiv. Vi är inte bara våra ord - även vår kropp och känslor. Vårt vara.

Ljudfil 12 (11:45 min): Om Michel Foucault en fransk filosof, dog 1984. Nutida vetenskap och religion. Vad gör föreställningarna med oss? Vad gör våra uppfattningar med oss? Vetenskap bygger föreställningar. Exempel: Det moderna fängelset. Att vara god - kulturell normalitet och makt. Den kriminella är den avvikande. Själen är kroppens fängelse - i en föreställningsvärld. Gud där våra ord föds. Om biopolitik - Foucault analyserar de moderna maktteknikerna. Är underhållning en modern maktteknik - fördummande? Vetenskap och religion som kan kombineras med kritiskt tänkande är intressant utforska. Idag då? Om Sallie McFague (född 1933) - allt språk är metaforiskt. Även vetenskapens språk är därmed metaforiskt. Realistiskt och konstrutivistiska perspektiv. Finns det därmed verkligen en konflikt mellan vetenskap och religion? Olika typer av vetenskaper finns, värd notera.

Vetenskap och religion: 12 korta föreläsningar