Informationskompetens

<a href="http://www3.ub.lu.se/infokompetens//index.html">Informationskompetens: självstudier på nätet</a>

Webbplats,  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

Informationskompetens: självstudier på nätet

Detta är ett webbaserat kurspaket i informationshantering utvecklat av Universitetsbiblioteket i Lund. Här kan man själv lära sig mer om hur man söker information och använder olika sökhjälpmedel. Innehållet är ämnesoberoende och anpassat för studenter på grundnivå. Kursmaterialet är självinstruerande. De olika delarna kompletterar varandra och kan studeras var för sig eller tillsammans.

En annan resurs på Internet är webbkursen Söka & värdera - Grundkurs i informationssökning och informationshantering från Göteborgs universitetsbibliotek. Här finns bl a instruktionsfilmer kring källkritik, akademisk hederlighet och vetenskaplig kommunikation.